<0B8G=89 =45:A &8BC20==O) ?>HC:>2>W A8AB5<8 /=45:A, ?>@O4:>25 @VTN !", (V), ?>@O4:>25 @VTN ,!", !" (S), ?>@O4:>25 @VTN " $ (R) B0 ?>@O4:>25 @VTN / Google (Sc)."> 030;L=>=0FV>=0;L=89 251><5B@8G=89 @59B8=3 1V1;V>B5: #:@0W=8. !VG5=L 2016 @>:C.

>;>2=0

59B8=38 1V1;V>B5:


5B>48:0


FAQ


2>@>B=V9 72'O7>:


;>3WR
"
Rank-"&
Rank-V
Rank-S
Rank-R
Rank-Sc
1
1,0
0FV>=0;L=0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 V<. . 5@=04AL:>3>
nbuv.gov.ua
1
1
1
1
1
2
5,7
0FV>=0;L=0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 4;O 4VB59
chl.kiev.ua
3
2
3
8
28
3
6,6
V@>2>3@04AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. ..'8652AL:>3>
library.kr.ua
2
6
9
2
27
4
6,9
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> B5E=VG=>3> C=V25@A8B5BC "%0@:V2AL:89 ?>;VB5E=VG=89 C=V25@A8B5B"
library.kpi.kharkov.ua
50
10
4
7
10
5
9,4
5@602=0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 4;O N=0FB20
4uth.gov.ua
7
5
14
13
32
6
9,7
5@602=0 =0C:>2>-?5403>3VG=0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 V<5=V .. !CE><;8=AL:>3>
dnpb.gov.ua
125
15
13
4
16
7
12,1
%0@:V2AL:0 45@602=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . . >@>;5=:0
korolenko.kharkov.com
4
11
6
23
23
8
13,6
=V?@>?5B@>2AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<5=V 5@2>CG8B5;V2 A;>2'O=AL:8E 8@8;0 V 5D>4VO
libr.dp.ua
16
21
15
10
15
9
14,9
%5@A>=AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. ;5AO >=G0@0
lib.kherson.ua
16
12
2
18
61
10
15,5
V1;V>B5:0 5@E>2=>W 048 #:@0W=8 (8W2)
lib.rada.gov.ua
51
7
12
45
24
11
16,3
0C:>20 1V1;V>B5:0 L2V2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V 20=0 $@0=:0
library.lnu.edu.ua
14
9
59
17
32
12
17,2
0C:>20 1V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC "AB@>7L:0 0:045
lib.oa.edu.ua
40
4
65
27
36
13
17,7
V2=5=AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0
libr.rv.ua
33
28
22
6
30
14
19,2
0C:>20 1V1;V>B5:0 #<0=AL:>3> 45@602=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. 02;0 "8G8=8
library.udpu.org.ua
87
43
5
5
4
15
22,8
0C:>20 1V1;V>B5:0 "5@=>?V;LAL:>3> 45@602=>3> 5:>=>3> C=V25@A8B5BC
library.tneu.edu.ua
54
38
30
16
13
16
23,2
&5=B@0;L=0 45@602=0 =0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 3V@=8G>-<5B0;C@3V9=>3> :> ?5B@>2AL:)
cgntb.dp.ua
125
39
16
29
2
17
24,0
"5@=>?V;LAL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0
library.te.ua
10
23
21
24
77
18
24,0
0FV>=0;L=0 0@;0<5=BAL:0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8
nplu.org
125
36
17
22
35
19
24,3
0FV>=0;L=0 =0C:>20 <548G=0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 (8W2)
library.gov.ua
40
8
29
64
53
20
25,2
0?>@i7L:0 >1;0A=0 C=i25@A0;L=0 =0C:>20 1i1;i>B5:0 i<5=V . . >@L:>3>
zounb.zp.ua
10
47
10
14
24
21
25,9
C1;VG=0 1V1;V>B5:0 V<5=V 5AV #:@0W=:8 <.8T20
lucl.kiev.ua
33
19
60
33
56
22
27,5
&5=B@0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 %0@:V2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC V<. . . 0@07V=0
www-library.univer.kharkov.ua
45
25
57
20
77
23
28,1
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC "L2V2AL:0 ?>;VB5E=V:0"
library.lp.edu.ua
63
3
38
93
44
24
28,3
V1;V>B5:0 5;VB>?>;LAL:>3> 45@602=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. . %<5;L=8FL:>3>
lib.mdpu.org.ua
72
60
25
3
11
25
29,3
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 V<. . . 5=8A5=:0 0FV>=0;L=>3> B5E=VG=>3> C=V25@A8B5BC #:@0W=8 "8W2AL:89 ?>;VB5E=VG=89 C=V25@A8B5B"
library.kpi.ua
7
32
34
38
53
26
29,3
L2V2AL:0 =0FV>=0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 V<. . !B5D0=8:0
lsl.lviv.ua
6
16
54
56
61
27
30,3
V1;V>B5:0 0?>@V7L:>W 45@602=>W V=65=5@=>W 0:045
library.zgia.zp.ua
42
17
61
48
77
28
31,0
0:0@?0BAL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. $. >BCH=O:0
biblioteka.uz.ua
125
33
31
35
77
29
31,2
0FV>=0;L=0 VAB>@8G=0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 (8W2)
nibu.kiev.ua
56
34
62
26
61
30
32,2
V@>2>3@04AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
lib.kr.ua
39
42
67
21
44
31
32,5
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 V==8FL:>3> 45@602=>3> B5E=VG=>3> C=V25@A8B5BC
lib.vntu.edu.ua
87
49
49
36
7
32
32,6
8:>;0W2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 V<. . O3V=0
laginlib.org.ua
23
27
32
54
77
33
32,9
&5=B@0;L=0 1V1;V>B5:0 V<. . . @>?82=8FL:>3> &! 4;O 4>@>A;8E <. 8:>;0T20
niklib.com
52
46
45
25
49
34
33,1
V1;V>B5:0 V==8FL:>3> 45@602=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. 8E09;0 >FN18=AL:>3>
library.vspu.edu.ua
80
52
40
30
22
35
33,2
&5=B@0;V7>20=0 1V1;V>B5G=0 A8AB5<0 1>;>=AL:>3> @09>=C <. 8T20
ocls.kyivlibs.org.ua
20
29
7
65
77
36
34,0
%5@A>=AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
library.kherson.ua
14
58
23
15
53
37
34,2
%0@:V2AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0
library.kharkov.ua
19
41
41
37
61
38
34,9
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> 05@>:>A3> C=V25@A8B5BC V<. . . C:>2AL:>3> "%0@:V2AL:89 02V0FV9=89 V=AB8BCB"
library.khai.edu
67
37
35
62
41
39
36,4
%<5;L=8FL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . AB@>2AL:>3>
ounb.km.ua
42
22
78
68
61
40
36,5
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> 02V0FV9=>3> C=V25@A8B5BC (8W2)
lib.nau.edu.ua
54
76
26
11
12
41
37,2
L2V2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
lodb.org.ua
37
31
24
73
77
42
38,0
V1;V>B5:0 8W2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC 1C4V2=8FB20 V 0@EVB5:BC@8
library.knuba.edu.ua
87
48
64
52
19
43
40,2
8:>;0W2AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . <8@L>20
reglibrary.mk.ua
59
44
48
58
61
44
40,7
0C:>20 1V1;V>B5:0 %<5;L=8FL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC
library.tup.km.ua
59
20
128
96
6
45
40,8
V==8FL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . . "V
library.vn.ua
42
13
84
97
77
46
41,0
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 "5@=>?V;LAL:>3> =0FV>=0;L=>3> B5E=VG=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V 20=0 C;NO
library.tntu.edu.ua
67
24
66
85
77
47
41,4
45AL:0 =0FV>=0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . >@L:>3>
odnb.odessa.ua
16
70
8
44
36
48
41,4
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 @807>2AL:>3> 45@602=>3> B5E=VG=>3> C=V25@A8B5BC
ntb.pstu.edu
87
45
70
43
77
49
42,8
C30=AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . . >@L:>3>
library.lg.ua
10
18
37
120
77
50
43,0
V2=5=AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
rdobd.com.ua
27
35
80
66
77
51
43,2
!>:0;LAL:0 F5=B@0;L=0 @09>==0 1V1;V>B5:0 V<. . >18=AL:>3>
library.sokal.lviv.ua
72
26
76
87
77
52
44,6
0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . 0:A8<>28G0 8W2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V "0@0A0 (52G5=:0
lib-gw.univ.kiev.ua
7
50
19
74
77
53
44,8
>AV2AL:0 F5=B@0;L=0 @09>==0 1V1;V>B5:0
kosivlibrary.if.ua
98
14
74
120
77
54
44,8
0:0@?0BAL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 B0 N=0FB20 V<. !. 0948
zodub.uz.ua
72
55
58
46
77
55
44,9
8:>;0W2AL:0 =0C:>2>-?5403>3VG=0 1V1;V>B5:0
library.mk.ua
125
62
83
41
36
56
45,1
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 20=>-$@0=:V2AL:>3> 0FV>=0;L=>3> B5E=VG=>3> C=V25@A8B5BC =0DB8 V 307C
library.nung.edu.ua
87
99
27
9
9
57
45,6
0C:>20 1V1;V>B5:0 @8:0@?0BAL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC V<. . !B5D0=8:0
lib.pu.if.ua
87
67
95
39
14
58
46,9
0C:>20 1V1;V>B5:0 "5@=>?V;LAL:>3> =0FV>=0;L=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. . =0BN:0
library.tnpu.edu.ua
80
101
18
19
8
59
46,9
8B><8@AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. ;530 ;L68G0
lib.zt.ua
24
61
46
79
20
60
48,0
'5@:0AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<5=V "0@0A0 (52G5=:0
library.ck.ua
27
72
51
42
56
61
48,4
0C:>20 1V1;V>B5:0 "#:@0W=AL:0 0:045W A?@028"0FV>=0;L=>3> 10=:C C:@0W=8 (!C<8)
lib.uabs.edu.ua
33
103
44
12
3
62
48,6
0C:>20 1V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC "8T2>->38;O=AL:0 0:045
library.ukma.kiev.ua
5
40
131
86
21
63
49,6
%5@A>=AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20 V<...02@5=L>20
unalib.ks.ua
87
56
68
71
61
64
50,4
&5=B@0;L=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 <. 8:>;0T20 V<. (. >15@0 V . %><5=:0
kinder.mksat.net
27
30
92
107
77
65
50,5
V1;V>B5:0 8W2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> 5:>=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V 048<0 5BL<0=0
lib.kneu.edu.ua
63
57
33
91
61
66
51,0
&5=B@0;L=0 B5:0 <. 0@VC?>;O V<. . . >@>;5=:0
marlibrary.com.ua
67
71
82
47
49
67
53,0
!C1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . . @C?AL:>W
ounb.sumy.ua
59
91
53
34
44
68
53,1
@0<0B>@A:0O 3>@>4A:0O 181;8>B5:0 8<. . >@L:>3>
lib-krm.org
67
80
42
67
34
69
53,9
&5=B@0;L=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 V<. ". . (52G5=:0 <. 8W2
shevkyivlib.org.ua
22
59
11
107
77
70
54,9
8:>;0W2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
unbib.mk.ua
71
54
43
106
77
71
56,5
=V?@>?5B@>2AL:0 &5=B@0;L=0 B5:0
library.dp.ua
63
69
87
70
61
72
56,6
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC E0@G>28E B5E=>;>3V9 (8W2)
library.usuft.kiev.ua
31
64
127
76
30
73
56,7
0C:>20 1V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V . . @03><0=>20
hklib.npu.edu.ua
125
90
90
50
17
74
57,0
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 =V?@>?5B@>2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC 70;V7=8G=>3> B@0=A?>@BC V<5=V 0:045
library.diit.edu.ua
80
63
111
75
56
75
59,7
'5@=V3V2AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . . >@>;5=:0
libkor.com.ua
32
107
39
40
49
76
59,8
"5@=>?V;LAL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
odb.te.ua
27
88
20
82
61
77
60,0
0C:>20 1V1;V>B5:0 0<'O=5FL->4V;LAL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC V<. 20=0 3VT=:0
library.kpnu.edu.ua
113
75
100
69
61
78
60,9
%<5;L=8FL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
oub.com.ua
87
53
97
111
77
79
61,1
>;8=AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
biblioteka.volyn.ua
45
77
63
81
77
80
61,1
V@>2>3@04AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 V<. "..(52G5=:0
librarychl.kr.ua
26
84
77
60
77
81
61,8
0C:>20 1V1;V>B5:0 >;B02AL:>3> =0FV>=0;L=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. . . >@>;5=:0
lib.pnpu.edu.ua
113
98
50
49
77
82
62,1
'5@=V3V2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
obucn.org.ua
98
79
89
77
61
83
62,5
20=>-$@0=:V2AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . /. $@0=:0
lib.if.ua
20
68
102
94
61
84
62,6
%0@:V2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
khoyub.com.ua
98
65
98
95
77
85
62,9
5@602=0 =0C:>20 AV;LAL:>3>A?>40@AL:0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 (8W2)
dnsgb.kiev.ua
45
51
107
120
77
86
63,6
'5@=V25FL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . 20AN:0
library.cv.ua
63
114
72
32
43
87
64,6
8B><8@AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
childlibr.org.ua
37
100
79
55
56
88
66,7
>1;0A=0 =0C:>2>-?5403>3VG=0 1V1;V>B5:0"
lonpb.com.ua
98
74
71
111
77
89
66,7
>;8=AL:0 45@602=0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<5=V ;5=8 GV;:8
ounb.lutsk.ua
56
73
110
104
56
90
66,8
0C:>20 1V1;V>B5:0 !C3> 45@602=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. . !. 0:0@5=:0
library.sspu.sumy.ua
113
128
88
31
5
91
66,9
V1;V>B5:0 8B><8@AL:>3> 45@602=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V 20=0 $@0=:0
library.zu.edu.ua
72
133
56
28
24
92
67,2
5@602=0 =0C:>20 0@EVB5:BC@=>-1C4V25;L=0 1V1;V>B5:0 V<5=V .. 01>;>B=>3>
dnabb.org
125
96
85
63
77
93
67,8
%<5;L=8FL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 V<. ". . (52G5=:0
odb.km.ua
72
83
28
120
77
94
67,8
0C:>20 1V1;V>B5:0 #:@0W=AL:>W V=65=5@=>-?5403>3VG=>W 0:045<. %0@:V2)
library.uipa.kharkov.ua
33
85
91
109
28
95
67,9
0C:>20 1V1;V>B5:0 '5@:0AL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V >340=0 %<5;L=8FL:>3>
biblioteka.cdu.edu.ua
98
116
55
59
41
96
68,3
V1;V>B5:0 8W2AL:>3> C=V25@A8B5BC V<5=V >@8A0 @V=G5=:0
library.kubg.edu.ua
98
108
75
57
61
97
68,8
V1;V>B5:0 %0@:V2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. . !. !:>2>@>48
lib.hnpu.edu.ua
125
102
114
61
44
98
70,1
45AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20 V<. ..0O:>2AL:>3>
mayakovka.od.ua
80
87
73
101
77
99
70,5
V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC :>@01;51C4C20==O V<5=V 0420
lib.nuos.edu.ua
80
66
123
120
77
100
70,7
>;B02AL:0 >1;0A=0 C=i25@A0;L=0 =0C:>20 1i1;i>B5:0 V<. . . >B;O@52AL:>3>
library.pl.ua
24
82
101
100
77
101
71,0
'5@:0AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
chobd.ck.ua
80
105
36
88
77
102
72,9
V1;V>B5:0 "5@5OA;02-%<5;L=8FL:89 45@602=89 ?5403>3VG=89 C=V25@A8B5B V<5=V @83>@VO !:>2>@>48"
library.phdpu.edu.ua
125
86
86
111
77
103
74,0
V1;V>B5:0 V245==>C:@0W=AL:>3> =0FV>=0;L=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V . . #H8=AL:>3>
library.pdpu.edu.ua
113
120
109
53
44
104
74,3
>;B02AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 V<. . 8@=>3>
odb.poltava.ua
98
113
69
72
77
105
74,3
V2=5=AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O <>;>4V
molody.ukrwest.net
87
78
113
120
77
106
74,7
8W2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
child-library.kiev.ua
45
126
104
51
36
107
74,9
'5@:0AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20 V<..!8<>=5=:0
symonenkolib.ck.ua
87
89
93
111
77
108
75,4
V1;V>B5:0 V@>2>3@04AL:>3> 45@602=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. >;>48<8@0 8==8G5=:0
library.kspu.kr.ua
113
115
119
78
18
109
76,2
>;8=AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
voub.at.ua
87
111
96
80
61
110
76,8
"5@=>?V;LAL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O <>;>4V
yl.edu.te.ua
125
95
126
111
40
111
77,0
L2V2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
biblio.lviv.ua
125
81
129
120
77
112
77,5
V==8FL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
vinobu.vn.ua
52
92
119
105
77
113
78,4
8B><8@AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
junbiblzt.at.ua
98
93
94
120
77
114
78,9
V@>2>3@04AL:0
citylib-kirovograd.com.ua
113
106
47
120
77
115
79,2
5@602=0 =0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 #:@0W=8 (8W2)
gntb.gov.ua
10
117
105
84
49
116
80,0
>;B02AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20 V<..>=G0@0
libgonchar.org
113
112
52
111
77
117
81,5
&5=B@0;L=0 B5:0 V<. 5AV #:@0W=:8 <. %5@A>=0
cls.ks.ua
98
104
81
120
77
118
83,1
0C:>20 1V1;V>B5:0 >=5FL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC
library.donnu.edu.ua
72
94
137
120
77
119
84,4
0C:>20 1V1;V>B5:0 45AL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC V<. . . 5G=8:>20
libonu.od.ua
56
97
138
120
77
120
85,2
;5:A0=4@V9AL:0 20=0 1V1;V>B5G=0 A8AB5<0
library.alexandriya.com
98
122
108
89
77
121
85,3
V1;V>B5:0 V<5=V 0:0452AL:>3> V68=AL:>3> 45@602=>3> C=V25@A8B5BC V<. 8:>;8 >3>;O
library.ndu.edu.ua
113
119
115
92
77
122
85,4
0C:>2>-B5E=VG=0 1V1;V>B5:0 %0@:V2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> 02B><>1V;L=>-4>@>6=L>3> C=V25@A8B5BC
library.khadi.kharkov.ua
98
109
118
111
77
123
85,7
8W2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
kobu.kiev.ua
80
125
99
90
77
124
86,7
20=>-$@0=:V2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 V<. .>7;0=N:0
biblioteka-if.at.ua
45
130
103
83
77
125
89,3
%0@:V2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
bibl.kharkiv.com
72
110
135
120
77
126
91,2
L2V2AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0
lounb.org.ua
98
134
116
99
61
127
91,5
V1;V>B5:0 0FV>=0;L=>3> B@0=A?>@B=>3> C=V25@A8B5BC (8W2)
library.ntu.edu.ua
72
118
125
120
77
128
92,0
0?>@V7L:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O N=0FB20
younglib.zp.ua
113
129
122
102
77
129
92,0
0;VI8FL:0 F5=B@0;V7>20=0 1V1;V>B5G=0 A8AB5<0 ("5@=>?V;LAL:0 >1;.)
zallibrary.hmarka.net
113
121
136
111
77
130
92,0
=V?@>?5B@>2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
biblio-child.dp.ua
98
127
112
111
77
131
92,8
@8;CFL:0 F5=B@0;L=0 @09>==0 1V1;V>B5:0
prcb.org.ua
98
131
106
110
77
132
93,5
&5=B@0;L=0O 181;8>B5:0 8<. . @C?A:>9 (<.0?>@V66O)
cbs.zp.ua
113
136
117
98
77
133
94,7
V1;V>B5:0 >;8=AL:>3> =0FV>=0;L=>3> C=V25@A8B5BC V<5=V 5AV #:@0W=:8
library.lutsk.ua
59
124
133
120
77
134
94,8
'5@=V3V2AL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59 V<. . AB@>2AL:>3>
ostrovskogo.org.ua
98
123
138
120
77
135
96,3
V1;V>B5:0 %0@:V2AL:>W 3C<0=VB0@=>-?5403>3VG=>W 0:045
biblhgpa.jimdo.com
125
139
124
103
77
136
96,6
&5=B@0;L=0 1V1;V>B5:0 V<...'5E>20 F5=B@0;V7>20==>W 1V1;V>B5G=>W A8AB5<8 @46>=V:V4752AL:>3> @09>=C <.%0@:>20
biblioteka-chekhova.edu.kh.ua
125
132
121
120
77
137
98,9
'5@=V25FL:0 >1;0A=0 1V1;V>B5:0 4;O 4VB59
bukovinchiki.cv.ua
125
135
132
120
77
138
99,9
0C:>20 1V1;V>B5:0 '5@=V3V2AL:>3> =0FV>=0;L=>3> ?5403>3VG=>3> C=V25@A8B5BC V<. ". (52G5=:0
lib.chnpu.edu.ua
125
138
130
120
77
139
100,0
45AL:0 >1;0A=0 C=V25@A0;L=0 =0C:>20 1V1;V>B5:0 V<. . !. @CH52AL:>3>
biblioteka.od.ua
113
137
134
120
77

© 51><5B@8:0 1V1;V>B5: #:@0W=8